O NÁS

CO JE BOHNICKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM?

BKC provozuje zapsaný spolek Bohnice žijí jako svou dobrovolnou, neziskovou aktivitu, která vznikla z iniciativy místních obyvatelek v roce 2012.

BKC je místo, kde se mohou lidé setkávat, trávit společně čas a sdílet své zájmy. Usilujeme o oslovení všech věkových skupin, tedy dětí, mladých lidí, dospělých, seniorů, jednotlivců i celých rodin.

BKC má zejména tyto cíle:
-propojovat lidi a podporovat život místní komunity
-vytvářet prostor a podmínky pro všestranný rozvoj místních lidí všech věkových skupin
-přispívat k začleňování obyvatel do společenského a spolkového života
-inspirovat k novým věcem a sdílet hodnoty občanské společnosti

BKC uskutečňuje výše zmíněné cíle organizací nejrůznějších aktivit, například:
rukodělné, hudební, pohybové, výtvarné  aj. zájmové kroužky, diskuze, přednášky, promítání, výstavy, pořádání slavností apod.

BKC je závislé na aktivitě a příspěvcích lidí, kteří se zde chtějí scházet a realizovat výše zmíněné cíle.  Pokud se chcete účastnit našich aktivit a líbí se vám náš záměr,  podpořte naše komunitní centrum svou dobrovolnou prací, nebo  finančním darem na účet 2400514376/2010 . Finanční náklady na provoz objektu činí 100.000 Kč ročně.

BKC děkuje magistrátu hl.m. Prahy za propůjčení objektu za symbolický nájem. Rovněž vděčíme MČ Praha 8 za pomoc při prosazení projektu a prostoru k publicitě a za finanční dar. Děkujeme všem, kteří nám dosud pomohli a pomáhají centrum vybavit, zařídit a oživit.

 

BOHNICE ŽIJÍ, z.s.

"Bydlíme v Bohnicích a v roce 2012 jsme založily občanské sdružení Bohnice žijí (později zapsaný spolek), abychom vlastním úsilí přispěly k budování občanské společnosti".

Naše poslání:
Zlepšit komunitní a společenský život v Bohnicích, vytvořit prostor pro setkávání místních i přespolních, oživit konkrétní veřejné prostory pro společné trávení volného času. Podpořit lokální vztahy a přispět k tomu, aby se v Bohnicích lépe žilo.

 • Naše hlavní cíle:
 • Otevřít Statek Vraných pro veřejnost.
 • Vybudovat komunitní rodinné centrum a hernu pro děti ve spolupráci s Kolpingovým azylovým domem. 
 • Organizovat kroužky výtvarné, řemeslné, ručních prací, spolky dendrologické, divadelní, geocachingové, včelařské.
 • Pořádat přednášky a diskuze o hudbě, architektuře, památkách, poslechové a filmové večery, autorská čtení; víkendové hudební, tvořivé, turistické a další programy pro širokou veřejnost.
 • Založit charitní obchod, lokální a bleší trhy.
 • Otevřít diskusi o možných úpravách nevyužitého prostranství mezi obchodním centrem a KD Krakov.
 • Vrátit náves starých Bohnic původnímu účelu.
 • Obnovit nefunkční historické kašny ve starých Bohnicích.
 • Prosadit drobné dopravní úpravy ve prospěch cyklistů a pěších.
 • Usilovat o obnovení nevyužívaných zelených ploch pro rekreační účely.